देशाला पुढे नेणाऱ्या, उन्हातान्हात कष्ट करणाऱ्या कामगारांचा दिवस…
तो राबतो म्हनुन आपन जगतो.

National Anti corruption and operation committee Of India

Maharashtra state Youth President

Pravin Ramesh Patil