#कोरोना_UPDATE १५ मे २०२०

◆माजीवडा प्रभाग समिती एकूण रुग्ण-५०

◆वर्तकनगर प्रभाग समिती एकूण रुग्ण-५०

◆लोकमान्य सावरकर नगर प्रभाग समिती एकूण रुग्ण-२६१

◆नौपाडा कोपरी प्रभाग समिती एकूण रुग्ण-९८

◆उथळसर प्रभाग समिती एकूण रुग्ण-८०

◆वागळे प्रभाग समिती एकूण रुग्ण-१७७

◆कळवा प्रभाग समिती एकूण रुग्ण-८०

◆मुंब्रा प्रभाग समिती एकूण रुग्ण-१५३

◆दिवा प्रभाग समिती एकूण रुग्ण-४७
…………………………………………..

★आज नव्याने दाखल झालेले रुग्ण:-८३

★ठाणे महापालिका क्षेत्र रुग्ण:-९९६

NAC News channel
State Crime Reporter Maharashtra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here