कोरोना_UPDATE २० मे २०२०

◆माजीवडा प्रभाग समिती एकूण रुग्ण-७९

◆वर्तकनगर प्रभाग समिती एकूण रुग्ण-७५

◆लोकमान्य सावरकर नगर प्रभाग समिती एकूण रुग्ण-४००

◆नौपाडा कोपरी प्रभाग समिती एकूण रुग्ण-१५२

◆उथळसर प्रभाग समिती एकूण रुग्ण-१२३

◆वागळे प्रभाग समिती एकूण रुग्ण-२४०

◆कळवा प्रभाग समिती एकूण रुग्ण-११७

◆मुंब्रा प्रभाग समिती एकूण रुग्ण-२१४

◆दिवा प्रभाग समिती एकूण रुग्ण-६०
…………………………………………..

★आज नव्याने दाखल झालेले रुग्ण:-११०

★ठाणे महापालिका क्षेत्र रुग्ण:-१४६३

NAC News channel
State Crime Reporter Maharashtra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here