#कोरोना_UPDATE १० मे २०२०

◆माजीवडा प्रभाग समिती एकूण रुग्ण-३८

◆वर्तकनगर प्रभाग समिती एकूण रुग्ण-४७

◆लोकमान्य सावरकर नगर प्रभाग समिती एकूण रुग्ण-१७०

◆नौपाडा कोपरी प्रभाग समिती एकूण रुग्ण-६५

◆उथळसर प्रभाग समिती एकूण रुग्ण-५६

◆वागळे प्रभाग समिती एकूण रुग्ण-१२८

◆कळवा प्रभाग समिती एकूण रुग्ण-६४

◆मुंब्रा प्रभाग समिती एकूण रुग्ण-१०३

◆दिवा प्रभाग समिती एकूण रुग्ण-४१
…………………………………………..

★आज नव्याने दाखल झालेले रुग्ण:-४१

★ठाणे महापालिका क्षेत्र रुग्ण:-७१२

NAC News channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here